شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو

شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو

C check

EP-CBI MD-82

Taftan Air

C Check

EP-FQO A300-600

Qeshm Air

C Check

EP-MDD Boeing MD 82

Iran Airtour

C Check

EP-ZAA MD-82

Zagros Air

C Check

EP-LCO MD-82

Kish Air

585

A-CHECK

202

C-CHECK

16

D-CHECK

1413

DROP-IN