شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو

کارگاه های تخصصی داخلی

به منظور ارائه و پاسخگویی به نیازهای خاص هر یک از مشتریان ما، زیرساخت های قوی با کارگاه های کاملا مجهز را تهیه کرده­ایم.
کارگاه­های ما شامل:
 • Striping & Painting shop
 • Composite shop
 • Structural repair shop
 • Welding shop
 • Ground equipment maintenance
 • Cabin shop
 • Passenger and crew
 • Safety device shop
 • Cargo loading shop
 • Cleaning shop
 • Electric & avionic shop
 • Mechanical shop
 • NDT laboratory
 • APG Shop
 • Wheel and tire shop